Ensure Plus
התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • מזון ייעודי באמצעות צנטר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה ממושכים בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.
 • לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (FD).
 • לחולים במחלת לייפת כיסתית (CF).
 • לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה (AT).
 • לחולים במחלה Amyotrophic Lateral Sclerosis  (ALS).


Ensure compact

התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה (AT).


Glucerna Pluse
התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה ממושכים בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.
 • לחולים במחלה Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).
 • לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה (AT).


Vital 1.5
התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • מזון ייעודי באמצעות צינור אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה ממושכים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.
 • לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה (AT).

Nepro HP
התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • לחולי אי-ספיקה כלייתית סופנית המטופלים בדיאליזה ובעלי ערך אלבומין שווה או נמוך מ-4.0 ג'/דצ"ל.
 • להזנת תינוקות וילדים חולי אי-ספיקה כלייתית כרונית, כהשלמה לכלכלה רגילה או כהזנה מלאה.


Nepro LP
התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • להזנת תינוקות וילדים חולי אי-ספיקה כלייתית כרונית, כהשלמה לכלכלה רגילה או כהזנה מלאה.

Pediasure
התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • מזון תרופתי להזנת ילדים עד גיל 4 החולים במחלות כרוניות, מחלות מטבוליות, מחלות נוירולוגיות וילדים עם צנתר אנטרלי אשר אינם יכולים לקבל כלכלת מזון רגילה, העונים על כל אלה:
  א. תלויים בהזנה אנטרלית לאורך זמן ובאופן בלעדי.
  ב. בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים לאורך זמן.
 • מזון תרופתי לפי מרשם של הרופא המטפל או דיאטנית קלינית להזנת ילדים בגילאי 4-19 עם צנתר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות, מטבוליות ונוירולוגיות.
 • מזון תרופתי, לפי מרשם של הרופא המטפל או דיאטנית קלינית לחולים במחלה אטקסיה טלנגיאקטזיה (AT).
 • לחולים במחלת לייפת כיסתית (CF).
 • חולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (FD).

Osmolite HN
התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • מזון ייעודי באמצעות צנטר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה לאורך זמן בחולים בהם בפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.
 •  לחולים בגילאי 4-19 עם צנטר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות מחלות מטבוליות ומחלות נוירולוגיות.
 • לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (FD).
 • לחולים במחלה לייפת כיסתית (CF).
 • לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה (AT).
 • לחולים במחלה Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

Jevity Plus
התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה לאורך זמן בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.
 • לחולים במחלה Amyotrophic Lateral Sclerosis)
 • לחולים במחלה אטאקסיה טלנגיקטאזיה (AT).

Jevity 
התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • מזון ייעודי באמצעות צנטר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה לאורך זמן בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.
 • לחולים בגילאי 4-19 אם צנטר אנטרלי, החולים במחלות כרוניות, מחלות מטבוליות ומחלות נוירולוגיות.
 • לחולים במחלת לייפת כיסתית (CF).
 • לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (FD).
 • לחולים במחלת אטקסיה טלגיאקטזיה (AT).
 • לחולים במחלה Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

AlitraQ
התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • חולים עם הפרעות בספיגת מזון כגון: תסמונת מעי קצר, דלקתיות של מערכת העיכול.
 • לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית (FD).
 • לחולים במחלת לייפת כיסתית (CF).

Pulmocare
התכשיר נכלל בסל בהתוויות הבאות:

 • לחולים במחלת דיסאוטונומיה משפחתית.
 • לחולים במחלת לייפת כיסתית (CF).
 • לחולים במחלת אטאקסיה טלנגיקטאזיה (AT).